nodejs 资源转发

之前在做微信小游戏或者抖音小游戏排行榜时候,难免会使用平台自带的用户头像地址,而抖音的头像地址不是固定地址,并且平台的域名限制,导致一些图片显示不出来。
所以我想出,可以用我们的https服务器进行转发,小游戏后台配置我们的域名,从而解决图片不显示的问题。
下面是用nodejs实现资源转发的功能

app.get("/resForward", function(request, respones) {
  var myObj = url.parse(request.url,true);
  let requestUrl = myObj.query.url;
  requestUrl = base64_decode(requestUrl);
  console.log("resForward requestUrl:"+requestUrl);

  let parsedUrl = url.parse(requestUrl);
  let httpTemp = (parsedUrl.protocol == "https:") ? https : http;

  let req = httpTemp.get(requestUrl, (res)=>{
    respones.writeHead(res.statusCode, res.headers);
    res.on('data', function (chunk) {
      respones.write(chunk);
    });
    res.on('end', function () {
      respones.end();
    });
  });
  req.on('error', function (e) {
    respones.writeHead(404);
    respones.end();
  });
});

工程地址:gitee地址

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。